Röviden

 

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

 

DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

 

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

 

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

 

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

 

Bevezetés

A Big Sellers Kft. (1094 Budapest, Bokréta utca 32-36., adószám: 14271630-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-896518) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal-használókkal és az ügyfelekkel a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

 

Tájékoztatni kell az érintettet arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen esetben egy weboldalon, vagy az ügyfelek felé a telefonhívások alkalmával), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak (azok valamennyi aldomainje) és adatkezelő egyéb adatkezelését szabályozza: http://www.gdn-ingatlan.hu http://www.gdn-hazpont.hu és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.gdn-ingatlan.hu/adatvedelem

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.Értelmező fogalmak

 1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 6. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

 7. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

A BIG SELLERS Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (GDN Ingatlanhálózat),(székhelye: 1094 Budapest, Bokréta utca 32-36., cégjegyzékszáma: 14271630-2-43, adószáma: 01-09-896518, weboldala:www.gdn-ingatlan.hu, továbbiakban: BIG SELLERS Kft.) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait, azaz:

1.) Családi és utónév,

2.) Születési családi és utónév,

3.) Cím /Magyarországi tartózkodási hely,

4.) Születési hely és idő,

5.) Anyja neve,

6.) Állampolgárság,

7.) Azonosító ok. típusa és száma,

8.) Adószám,

Megbízási szerződések, meghatalmazás, megtekintési nyilatkozat, haszonélvezeti jogról lemondó szándéknyilatkozat esetén továbbá:

9.) Telefonszám,

10.) E-mail cím,

Megbízási szerződések és vételi ajánlat esetén továbbá:

11.) Személyi szám,

12.) Kiemelt közszereplők és tényleges tulajdonosok esetén a törvényben előírt adatok rögzítése (bővebb adatkör),

13.) Azonosító okmány másolata (minden adattal),

14.) lakcímet igazoló okirat másolata (kizárólag a címet tartalmazó oldal),

Megbízási szerződések esetén továbbá:

15.) Ingatlanra vonatkozó adatok,

Vételi ajánlat esetén továbbá:

16.) Vélemény (számszerű, és/vagy szöveges adattartalom).

1.1. Adatfeldolgozók:

Az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt a folyamatban:

1.) Viacom Informatikai Kft.

Elérhetőségek: weboldal:www.viacomkft.hu, telefon: +36 (1) 348-5000, e-mail cím: ugyfelszolgalat@viacomkft.hu, cím: 2225 Üllő, Gyár u. 8.;

Végzett tevékenység: A weboldal üzemeltetője, így elvi hozzáférése van az adatokhoz.

Garanciák: A cége adatvédelmi tájékoztatója megtalálható a weboldalán www.viacomkft.hu/adatvedelem;

2.) Ellenőrzést végző személyek:.

Elérhetőségek: Weboldal, Telefonszám, E-mail cím, Postai cím: változó.

Végzett tevékenység: A BIG SELLERS Kft. működését számos auditor, könyvvizsgáló ill. a felügyeleti szerv (MNB, NAV stb.) munkatársai is ellenőrzik. Ezek a személyek betekintést nyerhetnek az adatokba.

Garanciák: Az ilyen szervezetek szigorú titoktartás mellett végzik tevékenységüket, mintavételezéssel vizsgálnak bizonyos területeket (így rendkívül kevés adathoz férnek hozzá). Kérésre ezen adatfeldolgozókról további információt adunk.;

3.) Ingatlanközvetítő partner:.

Végzett tevékenység: BIG SELLERS Kft. partnerei aktívan részt vesznek az ingatlanok értékesítésében, bérbeadásában.

Meghatalmazás : Amennyiben az Ön meghatalmazottja partnerünkön keresztül kötött szerződést, úgy az adatait a cég vezetése, akivel a megbízást megkötötte (szerződés első oldalán található pecsét, illetve cégnév - erről az Ön meghatalmazottja tudja Önt tájékoztatni), az Ön referense (a szerződés első oldalán referens neve - erről az Ön meghatalmazottja tudja Önt tájékoztatni).

Megbízási szerződés: Amennyiben egy partnerünkön keresztül kötött szerződést, úgy az adatait a cég vezetése, akivel a megbízást megkötötte (szerződés első oldalán található pecsét, illetve cégnév), az Ön referense (a szerződés első oldalán referens neve).

Vételi ajánlat: Amennyiben egy partnerünkön keresztül tett ajánlatot, úgy az adatait megismerheti a cég vezetése (első oldal, lap teteje - cég név), az Ön referense, a cég akivel az Eladó a megbízást megkötötte (kérésre tájékoztatjuk erről), illetve az Eladó Referense (kérésre tájékoztatjuk erről).

Megtekintési nyilatkozat: Amennyiben egy partnerünkön keresztül tekintette meg az ingatlant, úgy az adatait a cég vezetése(cégnév mező), az Ön referense (referens neve mező).

Haszonélvezeti jogról lemondó szándéknyilatkozat: Amennyiben partnerünkön keresztül kötött szerződést a Tulajdonos, úgy az adatait a cég vezetése, akivel a megbízást megkötötte (szerződés első oldalán található pecsét, illetve cégnév - erről Önt az ingatlan Tulajdonosa tudja tájékoztatni), az Ön referense (a szerződés első oldalán referens neve - erről Önt az ingatlan Tulajdonosa tudja tájékoztatni).

Kulcs átvételi elismervény: Amennyiben partnerünknek adta át a kulcsokat, úgy az adatait a cég vezetése (cég név mező) és az Ön referense (referens neve).

Megbízási szerződés módosítása: amennyiben partnerünkön keresztül kötött szerződést a Tulajdonos, úgy adatait a cég vezetése - akivel a megbízást megkötötte - (cég név), és az ön referense (referens neve), és a Big Sellers Kft. ellenőrzést végző kollégái ismerhetik meg.

Garanciák:Az ilyen szervezetek szigorú titoktartás mellett végzik tevékenységüket, mintavételezéssel vizsgálnak bizonyos területeket (így rendkívül kevés adathoz férnek hozzá). Kérésre ezen adatfeldolgozókról további információt adunk.;

4.) Eladó / Bérbeadó:.

Végzett tevékenység:A vételi ajánlaton szereplő adatokat megkapja, hiszen így jöhet létre a szerződés a két fél között. Megtekintés nyilatkozat aláírásakor láthatja az űrlapon szereplő adatokat.

Garanciák:Az ingatlan tulajdonosa magánszemélyként kezeli az adatokat.;

2. Adatvédelmi tisztviselő:

A BIG SELLERS Kft. adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akihez az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken fordulhat: Prostyák Rajmund; +36 1 612 5309; adatvedelem@gdn-ingatlan.hu;

3. Az adatkezelés célja és jogalapja:

1.) Meghatalmazás, Haszonélvezeti jogról lemondó szándéknyilatkozat.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez kell - illetve az adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelés célja: Szerződésben foglaltak teljesítése.

2.) Megbízási szerződés.

Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a 2017.évi LIII. törvény - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges.

A pmt szerint kezelt adatok köre:

 • családi és utónév;
 • születési családi és utónév;
 • állampolgárság;
 • születési hely, idő;
 • anyja születési neve;
 • lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely;
 • azonosító okmányok típusa és száma illetve másolata.

Adatkezelés célja: Pénzmosás és terrorizmus megelőzése, illetve a szerződés teljesítése.

3.) Vételi ajánlat.

Adatkezelés jogalapja a BIG SELLERS Kft.-nél: az adatkezelés jogalapja kettős, részben a vételi ajánlat kezelése, részben a 2017. évi LIII. törvény - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.

A pmt szerint kezelt adatok köre:

 • családi és utónév;
 • születési családi és utónév;
 • állampolgárság;
 • születési hely, idő;
 • anyja születési neve;
 • lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely;
 • azonosító okmányok típusa és száma illetve másolata.

Adatkezelés célja: Pénzmosás és terrorizmus megelőzése, illetve a vételi ajánlat kezelése, átadásra az eladónak.

4.) Megtekintési nyilatkozat, Kulcs átvételi elismervény, Megbízási szerződés módosítása.

Adatkezelés jogalapja: Szerződésben foglaltak teljesítése.

Adatkezelés célja: Az eladóval kötött szerződés teljesítése, illetve ennek igazolása

4. Személyes adatok címzettjei:

Az adatokat kizárólag a referens, az irodavezető és a központ ellenőrzést végző kollégái ismerheti meg.

5. Az adatkezelés időtartama:

A kezelt adatok megőrzési ideje: Az adatkezelési idő egységesen 8 év az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől.

6. A kezelt adatok tárolásának helye:

Az adatok különböző rendszerben kerülnek tárolásra, melyekről jelen fejezetben rövid áttekintés olvasható:

Vállalatirányítási rendszer: A vállalatirányítási rendszer be egyedi azonosítóval lépnek be a felhasználók. Az adatokat adatbázisban tárolja. Az egyes adatok jogosultsági rendszerrel védettek.

Fizikai adattárolás (papír alapú): A papír alapú dokumentumokat a BIG SELLERS Kft., vagy egyes partnerek tárolják - attól függően, hogy hol keletkezik a dokumentum - ennek megfelelően a BIG SELLERS Kft., vagy a partner biztosítja azok védelmét - mindaddig, míg a meghatározott megőrzési idő le nem jár.

Levelező rendszer: A levelező rendszer egy vezető gyártó rendszere. A BIG SELLERS Kft. a szoftvereket rendszeresen frissíti. Minden levél spam szűrőn és vírusvédelmi ellenőrzésen is átesik. A levelekhez csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá. A rendelkezésre állást redundáns kialakítás biztosítja.

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:

Személyesen felveszi a kapcsolatot a BIG SELLERS Kft. adatvédelmi tisztviselőjével (előre egyeztetett időpontban) az alábbi címen: 1115 Budapest, Kovászna utca 8.;

E-mailt küld a BIG SELLERS Kft. adatvédelmi tisztviselője részére a adatvedelem@gdn-ingatlan.hu e-mail címre;

Telefonon felveszi a kapcsolatot a BIG SELLERS Kft. adatvédelmi tisztviselőjével a +36 1 612 5309 telefonszámon;

Önt az alfejezetekben található jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatban:

7.1. Hozzáféréshez való jog:

Tájékoztatást kérhet a BIG SELLERS Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a BIG SELLERS Kft. kezeli-e a személyes adatait.

Ha a BIG SELLERS Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a kezelt személyes adatok;
 • címzettjei vagy jövőbeli címzettjei;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön személyes adatainak törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

A BIG SELLERS Kft. által kezelt személyes adatainak másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja oly módon, hogy további személyek adatai nem szerepelnek a kiadott másolaton.

7.2. Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult a BIG SELLERS Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan-, illetve egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. Az Ön helyesbítésre vonatkozó joga nem terjed ki arra, hogy a BIG SELLERS Kft. a kamerafelvételt módosítsa, azonban kiterjed arra, hogy a BIG SELLERS Kft. a kamerafelvétel visszanézésére vagy a kamerafelvétel kiadására vonatkozó jegyzőkönyvet helyesbítse, amennyiben az pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tartalmaz.

7.3. Törléshez való jog:

A BIG SELLERS Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.

A BIG SELLERS Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a BIG SELLERS Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a BIG SELLERS Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben a BIG SELLERS Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha

 • a BIG SELLERS Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy;
 • a BIG SELLERS Kft., illetve a Biztonsági Cég jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.;

7.4. Adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön kérheti a BIG SELLERS Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a BIG SELLERS Kft., illetve a Biztonsági Cég a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi;
 • a BIG SELLERS Kft.-nek, illetve a Biztonsági Cégnek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy;
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.;

A BIG SELLERS Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

8. Jogsértés esetén tehető lépések:

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf.: 5.; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; ugyfelszolgalat@naih.hu.

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Amennyiben jogsértést észlelt a BIG SELLERS Kft., vagy adatfeldolgozói személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon: Prostyák Rajmund; +36 1 612 5309; adatvedelem@gdn-ingatlan.hu.

 

A tájékoztató jelen verziójának kiadási dátuma: 2019. 01. 23.